Publikacje

Lista publikacji w układzie chronologicznym (od najnowszych).

I. Publikacje w monografiach i artykułach naukowych
1) Kuźniacki, Błażej (2016), „Mechanizm unikania wielokrotnego opodatkowania dochodu CFC”, Przegląd Podatkowy 2016, No. 9, pp. 21-32.
2) Kuźniacki, Błażej (2016), “Strengthening CFC Rules in a Compatible Way with EU Law under BEPS Action 3 in Light of the European Commission’s Proposal – A Critical Evaluation”, in Danon, R. (ed.), Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Impact for European and international tax policy, Zürich: Schulthess, 2016.
3) Kuźniacki, Błażej (2016), „Norway’s Recent Efforts to Prevent International Tax
Avoidance”, Tax Notes International 2016, 29 February.
4) Kuźniacki, Błażej (2015), „The need to avoid double economic taxation triggered by CFC rules under tax treaties, and the way to achieve it”, Intertax 2015, No. 12, peer reviewed section.
5) Kuźniacki, Błażej (2015), „CFC Rules, BEPS Action 3 (Draft), and EU Law”, WU International Taxation Research Paper Series via SSRN (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2630943).
6) Kuźniacki, Błażej (2015), „Problematyczne przepisy o podatkowych grupach kapitałowych: (III) Wątpliwości związane z objęciem podmiotowym zakresem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz unijnych dyrektyw” („Problematic provisions on tax capital groups: (III) Doubts regarding the personal scope of tax treaties and EU directives”), Przegląd Podatkowy (Tax Review) 2015, No. 12
7) Kuźniacki, Błażej (2015), „Trzy różne rezultaty interpretacyjne dotyczące ustalenia statusu podatkowego spółek z podatkowej grupy kapitałowej a zakres podmiotowy unijnych dyrektyw oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (2)” („Problematic provisions on tax capital groups: (II) Tax status of companies consisting fo tax capital group – three different interpretational results”, Przegląd Podatkowy (Tax Review) 2015, No. 10.
8) Kuźniacki, Błażej (2015), „Problematyczne przepisy o podatkowych grupach kapitałowych: (I) Naruszenie zasady zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania” („Problematic provisions on tax capital groups: (I) Infringement of the principle of non-discrimination in the light of EU law and tax treaties”), Przegląd Podatkowy (Tax Review) 2015, No. 9.
9) Kuźniacki, Błażej (2015), „Niezgodność polskich przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości” („Incompatibility of Polish provisions on tax capital groups to the principle of non-discrimination in the light of case law of the Court of Justice”), Europejski Przegląd Sądowy (European Judicial Review) 2015, No. 2.
10) Kuźniacki, Błażej (2015), „Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Zagraniczna i polska praktyka legislacyjna w zakresie relacji między CFC rules a umowami o UPO (3)” („Polish CFC rules in the light of international tax law. Foreign and Polish legislative practices concerning the relationships between CFC rules and DTAAs (3)”), Przegląd Podatkowy (Tax Review) 2015, No. 3
11) Kuźniacki, Błażej (2015), „Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stanowisko Ministerstwa Finansów i OECD (2)” („Polish CFC rules in the light of international tax law. Basis for interpretation of double taxation avoidance agreements and standpoints of the Ministry of Finance and the OECD (2)”), Przegląd Podatkowy (Tax Review) 2015, No. 2.
12) Kuźniacki, Błażej (2015), „Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Wybrane aspekty wystąpienia ryzyka niezgodności CFC rules z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (1)” („Polish CFC rules in the light of international tax law. Selected aspects of the risk of non-compliance of CFC rules with double taxation avoidance agreements (1)”), Przegląd Podatkowy (Tax Review) 2015, No. 1.
13) Kuźniacki, Błażej (2014), “Unequal tax treatment of CFCs towards domestic partnerships, economic double taxation, exchange of tax information and future developments of the Norwegian CFC rules”, Skatterett 2014, No. 4, pp. 349-386.
14) Kuźniacki, Błażej (2014), “EEA exemption from Norwegian CFC rules”, Skatterett 2014, No. 3. The best tax law article in tax law published in Norway in 2014 and because of that it was being nominated for the price “The Article of the Year” of the Universitetsforlagets.
15) Kuźniacki, Błażej (2014), “Tax treaty exemption from Norwegian CFC rules”, Skatterett 2014, No. 2.
16) Kuźniacki, Błażej (co-author) (2014), “Poland – Branch Report”, in IFA (ed.), Qualification of taxable entities and treaty protection, Cahiers de droit fiscal international, Vol. 99b, IFA Congress in Mumbai, Indie, 2014.
17) Kuźniacki, Błażej (2014), „Komentarz do art. 10 oraz 19”, in A. Mariański, M.Wilk, B.Kuźniacki, D. Jaszczak, A, Nowak, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2014.
18) Kuźniacki, Błażej (2014), “The Service PE Concept in Light of the Poland-Norway Income Tax Treaty (2009)”, European Taxation 2014, No. 1. I got an honourable mention of the Jury of the IFA President YIN Scientific Award 2014 for this article.
19) Kuźniacki, Błażej (2014), “Five Commentaries to the CJEU’s judgments in cases: C-254/97 Société Baxter, C-39/04 Laboratoires Fourier, C-451/05 ELISA, C-72/09 Rimbaud and C-384/09 Prunus”, in Nykiel, W., Zalasiński, A., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz (The CJEU’s Case Law in Tax Cases), 2014.
20) Kuźniacki, Błażej (2014), “Przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego oraz z wystąpienia komplementariusza ze spółki komandytowo-akcyjnej (Revenues from the reduction of the share capital and from the withdrawal of general partner of partnership limited by shares”). Monitor Podatkowy 2014, No. 2 (special edition), pp. 17-22.
21) Kuźniacki, Błażej (2013), “Dubious Taxable Status of Polish Tax Capital Groups”, Tax Notes International, Vol. 72, No. 2, October 14, 2013, pp. 143-151.
22) Kuźniacki, Błażej (2013), “Tax Treaty Interpretation by Supreme Courts: Case Study of CFC rules”, in “International Tax Principles in BRICS and OECD Countries: Divergences and Convergences”, the Brazilian Institute of Tax Law (IBDT) in São Paulo. Available online at: http://www.ibdt.com.br/material/arquivos/Palestras/B_Kuzniacki_Supreme_Courts_Case_law_CFC_rules_and_tax_treaties_version%20from%20Sept_final.pdf.
23) Kuźniacki, Błażej (2013), „Pozytywne indywidualne interpretacje podatkowe z negatywnymi skutkami w kontekście stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania” (Positive Advance Tax Rulings with Negative Consequences in the Light of Tax Treaties”). Monitor Podatkowy 2013, No. 10, pp. 13-16.
24) Kuźniacki, Błażej (2013), „Pozytywne interpretacje mogą mieć negatywne skutki” (Positive Advance Tax Rulings May Have Negative Consequences). Rzeczpospolita 2013, 14 October, D 2.
25) Kuźniacki, Błażej (2013). “Krytyczna analiza planów opodatkowania spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych w Polsce jako remedium na unikanie opodatkowania: alternatywne rozwiązanie w definicji komplementariusza” (Critical analysis of plans to tax limited partnerships and limited joint-stock partnerships in Poland as a remedy for tax avoidance: alternative solution in definition of general partner). Przegląd Podatkowy 2013, No. 10, pp. 1-13.
26) Kuźniacki, Błażej (2013). “Krytyczna analiza poselskiego projektu polskich CFC rules” (Critical analysis of MPs’ draft of Polish CFC rules). Przegląd Podatkowy 2013, No. 7, pp. 9-22.
27) Kuźniacki, Błażej (2013). „Opodatkowanie zysków z tytułu usług budowlano-montażowych w świetle polsko-norweskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: Pojęcie stałego zakładu usługowego” (Taxation of profits from construction services in the light of the Polish-Norwegian DTT: The Concept of Service Permanent Establishment), Monitor Podatkowy 2013, No. 3, pp. 19-23.
28) Kuźniacki, Błażej (2013). “Opodatkowanie zysków stałego zakładu w formie placu budowy lub montażu w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wzorowanych na Modelu Konwencji OECD” (The Taxation of Permanent Establishment in the Form of Building Site or Construction Project in the Light of Double Taxation Treaties Patterned on the OECD Model Tax Convention”). Monitor Podatkowy 2013, No. 2, pp. 21-26.
29) Kuźniacki, Błażej (2012), “Sustainable Development in Poland and Anti-Avoidance Provisions: the Rationale for Introducing CFC Rules into the Polish Tax Law System”, in “Social and Environmental Dimension of Sustainable Development: Alternative Models in Central and Eastern Europe” (Collection of papers from the 6th Forum of PhD Students International Seminar at the European Parliament, Brussels, October 15-17, 2012), Friedrich Ebert Stiftung, pp. 139-156.
30) Kuźniacki, Błażej (2012).”Skuteczność polskich ogólnych norm podatkowoprawnych jako narzędzi potencjalnie służących zwalczaniu unikania opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych” (The effectiveness of general Polish tax provisions as legal instruments potentially serve to combat tax avoidance through the use of controlled foreign companies). Toruński Rocznik Podatkowy 2012, pp. 30-60.
31) Kuźniacki, Błażej (2012), „Wprowadzenie do problematyki opodatkowania „kontrolowanych spółek zagranicznych” (Introduction to the Problem of Taxation of Controlled Foreign Companies), Ekonomia i prawo 2012, t. 8: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 2, s. 171-189.
32) Kuźniacki, Błażej (2012). „Unikanie opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych” (Tax Avoidance Through the Use of Controlled Foreign Companies), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012, No. 2, 33-66.
33) Kuźniacki, Błażej (2012). “Tax optimization of dividend payments – selected methods”, PTE Toruń Working Papers, no. 17/2012, pp. 1-13.
34) Kuźniacki, Błażej (2012). “Proces harmonizacji prawa spółek w Unii Europejskiej” (The process of harmonization of company law in the European Union), Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 2012, No. 2, pp. 5-35.
35) Kuźniacki, Błażej (2012) „Komentarz do wyroku TS z dnia 21.12.2010 r. w sprawie C 438/09 Dankowski”, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Nr 4/2011.
36) Tax Jurisdiction – Special Supplement, No. 2/2011. “Determination of Market Value for Income Tax Purposes in Transactions Conducted Between Unrelated Parties”.
Original title of the article and the name of magazine: Jurysdykcja Podatkowa – Dodatek Specjalny, Nr 2/2011, „Ustalanie wartości rynkowej dla potrzeb podatku dochodowego w transakcjach między niezależnymi podmiotami”.
37) European Judicial Review, No. 12/2011, “Comparative interpretation of the law in the case law of the CJEU in tax matters – commentary on the CJEU judgment of 5th May, 2011 in case C 384/09 Prunus SARL, Polonium SA v. Directeur des services fiscaux”
38) European Judicial Review, No. 3/2011. „Tax on stopovers for tourist purposes imposed only on operators whose tax domicile is outside the territory of an autonomous region of a Member State – commentary on the ECJ judgment of 17 November 2009 in case C-169/08 Regione Sardegna”.

39) Tax Law Quarterly (Kwartalnik Prawa Podatkowego), No. 2/2012. “Tax avoidance through using of controlled foreign companies” (pre-print of the article accepted for publication)

40) Tax Law Quarterly: No. 3/2010. “Norwegian jurisprudence of the Supreme Court creating a legal doctrine against tax avoidance”
Original title of the article and the name of magazine: Kwartalnik Prawa Podatkowego. Nr 3/2010. “Orzecznictwo Norweskiego Sądu Najwyższego tworzące doktryny prawne skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania”.

41) Tax Law Quarterly: No. 1/2010. “Treaty Shopping as a Mechanism of Tax Avoidance on International Level”.
Original title of the article and the name of magazine: Kwartalnik Prawa Podatkowego. Nr 1/2010. “Treaty Shopping jako mechanizm unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym”.
42) Problems of Private International Law. Volume VII, 2010. „General characteristics of the legal rules in force in the Norwegian privateinternational law.
Original title of the article and the name of magazine: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Volume VII, 2010. „Ogólna charakterystyka zasad prawnych obowiązujących w norweskim prawie prywatnym międzynarodowym”.
43) Legal Education, No. 10/2010. “The use of tax havens”.
Original title of the article and the name of magazine: Edukacja prawnicza
Nr 1/2010. “Wykorzystanie oaz podatkowych”.
44) Injuria, No. 6/2009. (Norwegian legal magazine published by Juristforenginen i Bergen). “Predications of Norwegian Supreme Court as a Solution Between Inconsistency of Norwegian Internal Law With EEA Law – Example From Insurance Law”.

II. Publikacje w Internecie i inne publikacje publicystyczne

45) „Jak LPP unika podatków”, Forbes, 21 stycznia 2014 r. http://www.forbes.pl/jak-lpp-unika-podatkow-schemat,artykuly,169955,1,1.html
46) The effects of the negative impact of taxes on the economy. (Skutki negatywnego oddziaływania podatków na gospodarkę).
http://www.edukacjaprawnicza.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=47&id=988
47) Tax rebellion as a historical examples of tax avoidance. (Bunty podatkowe jako historyczne przykłady unikania opodatkowania).
http://www.edukacjaprawnicza.pl/index.php?mod=m_aktualnosci&cid=69&id=884
48) Ireland as a specific type of tax haven. (Irlandia jako specjalistyczna oaza podatkowa).
http://www.edukacjaprawnicza.pl/index.php?mod=m_aktualnosci&cid=69&id=885
49) The concept of a tax haven, list of tax havens. ( Pojęcie oazy podatkowej, listy oaz podatkowych.
http://www.edukacjaprawnicza.pl/index.php?mod=m_aktualnosci&cid=69&id=886

50) Reduction of tax burden through obtaining tax residency in tax haven country. (Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez uzyskanie statusu rezydenta podatkowego kraju będącego oazą podatkową).
http://www.edukacjaprawnicza.pl/index.php?mod=m_aktualnosci&cid=69&id=888
51) Reduction of a tax burden through using of company’s rotary. (Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez wykorzystanie spółek rotacyjnych)
http://www.edukacjaprawnicza.pl/index.php?mod=m_aktualnosci&cid=69&id=887

52) Tax optimization by using the tax jurisdiction of Malta. (Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem jurysdykcji podatkowej Malty).
http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/optymalizacja-podatkowa-z-wykorzystaniem-jurysdykcji-podatkowej-malty.html
53) Tax optimization by using the tax jurisdiction of Cyprus. (Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem jurysdykcji podatkowej Cypru).
http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/optymalizacja-podatkowa-z-wykorzystaniem-jurysdykcji-podatkowej-cypru.html
54) Holland as a specific type of tax haven. (Holandia jako specjalistyczna oaza podatkowa).
http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/holandia-jako-specjalistyczny-raj-podatkowy.html
55) Reducing the tax burden by transferring profits. (Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez transfer zysków).
http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/zmniejszenie-obciazen-podatkowych-poprzez-transfer-zyskow.html
56) Classification of tax havens. (Klasyfikacja rajów podatkowych).
http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/klasyfikacja-rajow-podatkowych.htm
57) The origin of tax avoidance and the reasons for this phenomenon. (Geneza unikania opodatkowania oraz przyczyny występowania tego zjawiska).
http://student.lex.pl/strona-glowna/-/aktualnosci/245117/10136/geneza-unikania-opodatkowania-oraz-przyczyny-wystepowania-tego-zjawiska/1.0/_strona-glowna_-_aktualnosci?_2_WAR_wkpportlet_action=search