Publikacje

From number 1 to 49 are publications in monographs and journals; from number 50 to 67 are publicist publications

*Publications in Polish are translated by the author into English in parentheses.

 1. Kuźniacki, Błażej (2018), “The Principal Purposes Test (PPT) in BEPS Action 6/MLI: Exploring Challenges arising from its Legal Implementation and Practical Application”, World Tax Journal 2018, Issue 2 (in print), 74 pages A4.
 2. Kuźniacki, Błażej (2018), “The Limitation on the Benefits (LOB) Rule in BEPS Action 6/MLI: Ineffective Overreaction of Mind–Numbing Complexity – Part 2”, Intertax 2018, Issue 2 (in print), 29 pages A4.
 3. Kuźniacki, Błażej (2018), “The Limitation on the Benefits (LOB) Provision in BEPS Action 6/MLI: Ineffective Overreaction of Mind–Numbing Complexity – Part 1”, Intertax 2018, Issue 1 (in print), 23 pages A4.
 4. Kuźniacki, Błażej (2017), “Discretionary Benefits Provisions under the MLI – A Vicious or Virtuous Circle?”, Tax Notes International 2017, 31 July, pp. 451–463.
 5. Kuźniacki, Błażej (2017), „Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC): Konieczność reformy” („Taxation of Controlled Foreign Companies (CFC): The Necessity of the Reform”), Warsaw: Wolters Kluwer, 2017, pp. 1–233.
 6. Kuźniacki, Błażej (2017), „Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami – nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym: (2) Wymiana informacji o rachunkach finansowych, interpretacjach podatkowych oraz informacji o jednostkach z grupy (2)” („Exchange of Tax Information with other Countries – The New Era of Application of Tax Law in an International Dimension: (2) Exchange of information about fi nancial accounts, tax interpretations and information about group members”), Przegląd Podatkowy 2017, No. 5, pp. 17–31.
 7. Kuźniacki, Błażej (2017), „Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami – nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym: (1) Wymiana na wniosek i z urzędu” („Exchange of Tax Information with other Countries – The New Era of Application of Tax Law in an International Dimension: (1) Exchange on request and ex officio”), Przegląd Podatkowy 2017, No. 5, pp. 14–24.
 8. Kuźniacki, Błażej (2017), “Tax Avoidance through Controlled Foreign Companies under European Union Law with Specific Reference to Poland” in Accounting, Economics, and Law: A Convivium (AEL), Founding Editors: R. S. Avi–Yonah, Y. Biondi, and S. Sunder, pp. 1–48. Available online at: https://www.degruyter.com/view/j/ael.2017.7.issue-1/ael-2015-0018/ael-2015-0018.xml.
 9. Kuźniacki, Błażej et al. (2017), “Preventing Tax arbitrage via Hybrid Mismatches: BEPS Action 2 and Developing Countries”, WU International Taxation Research Paper Series, No. 2017 – 03, pp. 1–48. Available online at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2941617.
 10. Kuźniacki, Błażej (2016), „Mechanizm unikania wielokrotnego opodatkowania dochodu CFC” (“The Mechanism of Avoidance of Multiple Taxation of a CFC’s Income”), Przegląd Podatkowy 2016, No. 9, pp. 21–32.
 11. Kuźniacki, Błażej (2016), “Strengthening CFC Rules in a Compatible Way with EU Law under BEPS Action 3 in Light of the European Commission’s Proposal – A Critical Evaluation”, in Danon, R. (ed.), Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Impact for European and international tax policy, Zürich: Schulthess, 2016, pp. 125–173.
 12. Kuźniacki, Błażej (2016), „Norway’s Recent Efforts to Prevent International Tax Avoidance”, Tax Notes International 2016, 29 February, pp 773–776.
 13. Kuźniacki, Błażej (2015), „The need to avoid double economic taxation triggered by CFC rules under tax treaties, and the way to achieve it”, Intertax 2015, No. 12, pp. 758–772.
 14. Kuźniacki, Błażej (2015), „CFC Rules, BEPS Action 3 (Draft), and EU Law”, WU International Taxation Research Paper Series via SSRN, pp. 1–24. Available online at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2630943.
 15. Kuźniacki, Błażej (2015), „Problematyczne przepisy o podatkowych grupach kapitałowych: (III) Wątpliwości związane z objęciem podmiotowym zakresem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz unijnych dyrektyw” („Problematic provisions on tax capital groups: (III) Doubts regarding the personal scope of tax treaties and EU directives”), Przegląd Podatkowy 2015, No. 12, pp. 29–42.
 16. Kuźniacki, Błażej (2015), „Trzy różne rezultaty interpretacyjne dotyczące ustalenia statusu podatkowego spółek z podatkowej grupy kapitałowej a zakres podmiotowy unijnych dyrektyw oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (2)” („Problematic provisions on tax capital groups: (II) Tax status of companies consisting fo tax capital group – three different interpretational results”, Przegląd Podatkowy 2015, No. 10, pp. 35–43.
 17. Kuźniacki, Błażej (2015), „Problematyczne przepisy o podatkowych grupach kapitałowych: (I) Naruszenie zasady zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania” („Problematic provisions on tax capital groups: (I) Infringement of the principle of non–discrimination in the light of EU law and tax treaties”), Przegląd Podatkowy 2015, No. 9, pp. 35–49.
 18. Kuźniacki, Błażej (2015), „Niezgodność polskich przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości” („Incompatibility of Polish provisions on tax capital groups to the principle of non–discrimination in the light of case law of the Court of Justice”), Europejski Przegląd Sądowy 2015, No. 2, pp. 4–17.
 19. Kuźniacki, Błażej (2015), „Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Zagraniczna i polska praktyka legislacyjna w zakresie relacji między CFC rules a umowami o UPO (3)” („Polish CFC rules in the light of international tax law. Foreign and Polish legislative practices concerning the relationships between CFC rules and DTAAs (3)”), Przegląd Podatkowy 2015, No. 3, pp. 44–56.
 20. Kuźniacki, Błażej (2015), „Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stanowisko Ministerstwa Finansów i OECD (2)” („Polish CFC rules in the light of international tax law. Basis for interpretation of double taxation avoidance agreements and standpoints of the Ministry of Finance and the OECD (2)”), Przegląd Podatkowy 2015, No. 2, pp. 39–51.
 21. Kuźniacki, Błażej (2015), „Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Wybrane aspekty wystąpienia ryzyka niezgodności CFC rules z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (1)” („Polish CFC rules in the light of international tax law. Selected aspects of the risk of non–compliance of CFC rules with double taxation avoidance agreements (1)”), Przegląd Podatkowy 2015, No. 1, pp. 37–49.
 22. Kuźniacki, Błażej (2014), “Unequal tax treatment of CFCs towards domestic partnerships, economic double taxation, exchange of tax information and future developments of the Norwegian CFC rules”, Skatterett 2014, No. 4, pp. 349–386.
 23. Kuźniacki, Błażej (2014), “EEA exemption from Norwegian CFC rules”, Skatterett 2014, No. 3, pp. 260–302.
 24. Kuźniacki, Błażej (2014), “Tax treaty exemption from Norwegian CFC rules”, Skatterett 2014, No. 2, pp. 141–172.
 25. Kuźniacki, Błażej (co–author) (2014), “Poland – Branch Report”, in IFA (ed.), Qualification of taxable entities and treaty protection, Cahiers de droit fiscal international, Vol. 99b, IFA Congress in Mumbai, Indie, 2014, pp. 629–649.
 26. Kuźniacki, Błażej (2014), „Komentarz do art. 10 oraz 19”, in A. Mariański, M.Wilk, B.Kuźniacki, D. Jaszczak, A, Nowak, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2014, pp. 110–157.
 27. Kuźniacki, Błażej (2014), “The Service PE Concept in Light of the Poland–Norway Income Tax Treaty (2009)”, European Taxation 2014, No. 1, pp. 16–28.
 28. Kuźniacki, Błażej (2014), “Five Commentaries to the CJEU’s judgments in cases: C–254/97 Société Baxter, C–39/04 Laboratoires Fourier, C–451/05 ELISA, C–72/09 Rimbaud and C–384/09 Prunus”, in Nykiel, W., Zalasiński, A., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz (The CJEU’s Case Law in Tax Cases), 2014, pp. 168–179 and 331–342 and 521–531 and 766–786.
 29. Kuźniacki, Błażej and Wilk, Michal (2014), “Przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego oraz z wystąpienia komplementariusza ze spółki komandytowo–akcyjnej (“Revenues from the reduction of the share capital and from the withdrawal of general partner of partnership limited by shares”). Monitor Podatkowy 2014, No. 2 (special edition), pp. 17–22.
 30. Kuźniacki, Błażej (2013), “Dubious Taxable Status of Polish Tax Capital Groups”, Tax Notes International 2013, Vol. 72, No. 2, October 14, pp. 143–151.
 31. Kuźniacki, Błażej (2013), “Tax Treaty Interpretation by Supreme Courts: Case Study of CFC rules”, in “International Tax Principles in BRICS and OECD Countries: Divergences and Convergences”, the Brazilian Institute of Tax Law (IBDT) in São Paulo, pp. 161–177. Available online at: http://www.ibdt.org.br/RDTIA/01/tax-treaty-interpretation-by-supreme-courts-case-study-of-cfc-rules/.
 32. Kuźniacki, Błażej (2013), „Pozytywne indywidualne interpretacje podatkowe z negatywnymi skutkami w kontekście stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania” (“Positive Advance Tax Rulings with Negative Consequences in the Light of Tax Treaties”). Monitor Podatkowy 2013, No. 10, pp. 13–16.
 33. Kuźniacki, Błażej (2013). “Krytyczna analiza planów opodatkowania spółek komandytowych i komandytowo–akcyjnych w Polsce jako remedium na unikanie opodatkowania: alternatywne rozwiązanie w definicji komplementariusza” (“Critical analysis of plans to tax limited partnerships and limited joint–stock partnerships in Poland as a remedy for tax avoidance: alternative solution in definition of general partner”). Przegląd Podatkowy 2013, No. 10, pp. 1–13.
 34. Kuźniacki, Błażej (2013). “Krytyczna analiza poselskiego projektu polskich CFC rules” (“Critical analysis of MPs’ draft of Polish CFC rules”). Przegląd Podatkowy 2013, No. 7, pp. 9–22.
 35. Kuźniacki, Błażej (2013). „Opodatkowanie zysków z tytułu usług budowlano–montażowych w świetle polsko–norweskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: Pojęcie stałego zakładu usługowego” (“Taxation of profits from construction services in the light of the Polish–Norwegian DTT: The Concept of Service Permanent Establishmen”t), Monitor Podatkowy 2013, No. 3, pp. 19–23.
 36. Kuźniacki, Błażej (2013). “Opodatkowanie zysków stałego zakładu w formie placu budowy lub montażu w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wzorowanych na Modelu Konwencji OECD” (“The Taxation of Permanent Establishment in the Form of Building Site or Construction Project in the Light of Double Taxation Treaties Patterned on the OECD Model Tax Convention”). Monitor Podatkowy 2013, No. 2, pp. 21–26.
 37. Kuźniacki, Błażej (2012), “Sustainable Development in Poland and Anti–Avoidance Provisions: the Rationale for Introducing CFC Rules into the Polish Tax Law System”, in “Social and Environmental Dimension of Sustainable Development: Alternative Models in Central and Eastern Europe” (Collection of papers from the 6th Forum of PhD Students International Seminar at the European Parliament, Brussels, October 15–17, 2012), Friedrich Ebert Stiftung, pp. 139–156.
 38. Kuźniacki, Błażej (2012). “Skuteczność polskich ogólnych norm podatkowoprawnych jako narzędzi potencjalnie służących zwalczaniu unikania opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych” („The effectiveness of general Polish tax provisions as legal instruments potentially serve to combat tax avoidance through the use of controlled foreign companies”). Toruński Rocznik Podatkowy 2012, pp. 30–60.
 39. Kuźniacki, Błażej (2012), „Wprowadzenie do problematyki opodatkowania „kontrolowanych spółek zagranicznych” (Introduction to the Problem of Taxation of Controlled Foreign Companies), Ekonomia i prawo 2012, 8: “Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce”, cz. 2, pp. 171–189.
 40. Kuźniacki, Błażej (2012). „Unikanie opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych” (“Tax Avoidance Through the Use of Controlled Foreign Companies”), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012, No. 2, 33–66.
 41. Kuźniacki, Błażej (2012). “Tax optimization of dividend payments – selected methods”, PTE Toruń Working Papers, no. 17/2012, pp. 1–13.
 42. Kuźniacki, Błażej (2012). “Proces harmonizacji prawa spółek w Unii Europejskiej” (“The process of harmonization of company law in the European Union”), Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 2012, No. 2, pp. 5–35.
 43. Kuźniacki, Błażej (2012) „Komentarz do wyroku TS z dnia 21.12.2010 r. w sprawie C 438/09 Dankowski” (“The Commentary on the ECJ’s Judgment of 21 December, 2010 in the C–438/09 Dankowski Case), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, No. 4/2011, pp. 403–411.
 44. Kuźniacki, Błażej (2011), „Ustalanie wartości rynkowej dla potrzeb podatku dochodowego w transakcjach między niezależnymi podmiotami” (“Determination of a Market Value for Income Tax Purposes in Transactions Conducted Between Unrelated Parties”), Jurysdykcja Podatkowa – Dodatek Specjalny 2011, No. 2, 1–25.
 45. Kuźniacki, Błażej (2011), (“Comparative interpretation of the law in the case law of the CJEU in tax matters – commentary on the CJEU judgment of 5th May, 2011 in case C–384/09 Prunus SARL, Polonium SA v. Directeur des services fiscaux”), Europejski Przegląd Sądowy 2011, No. 12, pp. 40–45.
 46. Kuźniacki, Błażej (2011), „Glosa do wyroku TS z dnia 17 listopada 2009 r., C–169/08. Podatek od postojów w celach turystycznych od nierezydentów autonomicznego regionu państwa członkowskiego” („Tax on stopovers for tourist purposes imposed only on operators whose tax domicile is outside the territory of an autonomous region of a Member State – commentary on the ECJ judgment of 17 November 2009 in case C–169/08 Regione Sardegna”), Europejski Przegląd Sądowy 2011, No. 3, pp. 36–43.
 47. Kuźniacki, Błażej (2012), “Unikanie opodatkowania z wykorzystaniem kontrolowanych spółek zagranicznych” (“Tax avoidance through using of controlled foreign companies”), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012, Issue 2, pp. 33–62.
 48. Kuźniacki, Błażej (2010), “Orzecznictwo Norweskiego Sądu Najwyższego tworzące doktryny prawne skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania” (“Norwegian jurisprudence of the Supreme Court creating a legal doctrine against tax avoidance”), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2010, Issue 3, pp. 91–104.
 49. Kuźniacki, Błażej (2010), “Treaty Shopping jako mechanizm unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym” (“Treaty Shopping as a Mechanism of Tax Avoidance on International Level”), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2010, Issue 1, pp. 45–62.
 50. Kuźniacki, Błażej (2010), „Ogólna charakterystyka zasad prawnych obowiązujących w norweskim prawie prywatnym międzynarodowym” (“General characteristics of the legal rules in force in the Norwegian privateinternational law”), Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2010, Vol. VII, pp. 91–109.
 51. Kuźniacki, Błażej (2017), „ Atomowa siła rażenia automatycznej wymiany informacji podatkowej” (“Atomic Power of Automatic Exchange of Tax Information”), Rzeczpospolita 2017, 10 March, D 2.
 52. Kuźniacki, Błażej (2014), „Jak LPP unika podatków” (“How LPP Avoids Taxes?”), Forbes, 21 stycznia 2014 r. http://www.forbes.pl/jak–lpp–unika–podatkow–schemat,artykuly,169955,1,1.html.
 53. Kuźniacki, Błażej (2013), „Pozytywne interpretacje mogą mieć negatywne skutki” (“Positive Advance Tax Rulings May Have Negative Consequences”), Rzeczpospolita 2013, 14 October, D 2.
 54. Kuźniacki, Błażej (2010), „Skutki negatywnego oddziaływania podatków na gospodarkę” („The effects of the negative impact of taxes on the economy”), http://www.edukacjaprawnicza.pl/ (the full online address is no longer available).
 55. Kuźniacki, Błażej (2010), “Bunty podatkowe jako historyczne przykłady unikania opodatkowania” („Tax rebellion as a historical examples of tax avoidance”), http://www.edukacjaprawnicza.pl/ (the full online address is no longer available).
 56. Kuźniacki, Błażej (2010), “Irlandia jako specjalistyczna oaza podatkowa” (“Ireland as a specific type of tax haven”), http://www.edukacjaprawnicza.pl/ (the full online address is no longer available).
 57. Kuźniacki, Błażej (2010), “Pojęcie oazy podatkowej, listy oaz podatkowych” („The concept of a tax haven and lists of tax havens”), http://www.edukacjaprawnicza.pl/ (the full online address is no longer available).
 58. Kuźniacki, Błażej (2010), “Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez uzyskanie statusu rezydenta podatkowego kraju będącego oazą podatkową” (“Reduction of tax burden through obtaining tax residency in tax haven country”), http://www.edukacjaprawnicza.pl/ (the full online address is no longer available).
 59. Kuźniacki, Błażej (2010), “Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez wykorzystanie spółek rotacyjnych” („Reduction of a tax burden through using of rotational companies”), http://www.edukacjaprawnicza.pl/ (the full online address is no longer available).
 60. Kuźniacki, Błażej (2010), „Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem jurysdykcji podatkowej Malty” („Tax optimization by using the tax jurisdiction of Malta”), http://akademia.e–prawnik.pl/porady/artykuly–3/optymalizacja–podatkowa–z–wykorzystaniem–jurysdykcji–podatkowej–malty.html.
 61. Kuźniacki, Błażej (2010), „Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem jurysdykcji podatkowej Cypru” („Tax optimization by using the tax jurisdiction of Cyprus”, http://akademia.e–prawnik.pl/porady/artykuly–3/optymalizacja–podatkowa–z–wykorzystaniem–jurysdykcji–podatkowej–cypru.html.
 62. Kuźniacki, Błażej (2010), „Holandia jako specjalistyczna oaza podatkowa” („Holland as a specific type of tax haven”), http://akademia.e–prawnik.pl/porady/artykuly–3/holandia–jako–specjalistyczny–raj–podatkowy.html.
 63. Kuźniacki, Błażej (2010), “Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez transfer zysków” („Reducing the tax burden by transferring profits”, http://akademia.e–prawnik.pl/porady/artykuly–3/zmniejszenie–obciazen–podatkowych–poprzez–transfer–zyskow.html.
 64. Kuźniacki, Błażej (2010), “Klasyfikacja rajów podatkowych” (“Classification of tax havens”), http://akademia.e–prawnik.pl/porady/artykuly–3/klasyfikacja–rajow–podatkowych.html.
 65. Kuźniacki, Błażej (2010), “Geneza unikania opodatkowania oraz przyczyny występowania tego zjawiska” („The origin of tax avoidance and the reasons for this phenomenon”), http://www.student.lex.pl/czytaj/–/artykul/geneza–unikania–opodatkowania–oraz–przyczyny–wystepowania–tego–zjawiska.
 66. Kuźniacki, Błażej (2010), “Wykorzystanie oaz podatkowych” (“The use of tax havens”), Edukacja prawnicza 2010, No. 1.
 67. Kuźniacki, Błażej (2009), “Predications of Norwegian Supreme Court as a Solution Between Inconsistency of Norwegian Internal Law With EEA Law – Example From Insurance Law”, Injuria 2009, No. 6, Juristforenginen i Bergen.